KORO

Kunst i offentlige rom (KORO) er et statlig fagorgan for kunst i offentlig rom. Koro har som fokus å sørge for tilgang på kunst av høyeste klasse i inne- og uterom over hele Norge. I tillegg til å sørge for at kunsten skal være tilgjengelig har KORO også et viktig ansvar i forhold til å spre kunnskap og bakgrunnsinformasjon slik at kunsten også gir mening. Som KORO selv sier på sine hjemmesider, vil økt kunnskap om norsk og internasjonal kunstnere bidra positivt til den allmenne forståelsen for trender og tendenser i samtidskunsten.

Som det statlige fagorganet med bærer hovedansvaret for forvaltningen av statens samling av kunst i offentlige rom, er det naturlig at KORO har blitt en sentral oppdragsgiver for kunstnere, museumskuratorer, konsulenter og produsenter. I tillegg jobber KORO hele tiden for å utvikle kompetanse og nettverk for de relevante faggruppene i Norge.

De fire statlige kunstordningene som KORO i utgangspunktet jobber med tar for seg henholdsvis kunstordninger for leiebygg og eldre statsbygg, for nybygg, for kommunale- og fylkeskommunale bygg og endelig for kunst i uterom.

De tre sistnevnte ordningene er søkbare, og det er mulig å søke om en kombinasjon av kunstprosjekter, kurator- og produsentbistand og økonomiske tilskudd. KORO hører til under Kulturdepartementet og ble opprettet i 1976.